Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch VDIShare

Ông Nguyễn Đình Thắng